מדיניות החזרת מוצרים

מדיניות החזרת מוצרים

בית העסק ( דידי לוריא בע”מ ) יאפשר החזרת מוצרים ויבצע החזר כספי לצרכן, בכל המקרים בהם הדבר מחויב על פי הדין, לרבות:

א. כל מוצר, שהמחיר ששולם בעדו הוא מעל 50 ש“ח, שהוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו שימוש, והמוצר לא נפגם – ובלבד שהמוצר הוחזר בהתאם לקבוע בתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( התשע“א – 2010 ) להלן : ”התקנות“ וזאת תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר. הכול בכפוף לאמור בסעיפים הבאים.

ב. ביטול עסקה לרכישת ” מוצרי מדף ” תתאפשר ממועד קבלת מוצר המדף ועד 14 ימים ממועד קבלתו ע”י הצרכן.

ג. יודגש, כי החזרת טובין ( מוצר מדף ) באריזה המקורית שלא נפתחה תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם.

ד. לבית העסק יש זכות לגבות מהלקוח דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצר או 100 ש“ח – לפי הנמוך, וכן זכות לגבות מהלקוח את התשלום ששולם על ידי בית העסק לחברת כרטיסי אשראי או לגוף דומה, בגין העסקה שבוטלה והכול בכפוף להוראות כל דין.

ה. בית העסק אינו מאפשר החזרת מוצרים שנפגמו או שנעשה בהם שימוש לדוגמא – מוצר שהוזמן באופן ייחודי ללקוח ו/או מוצר שהוכן באופן ייחודי ללקוח ו/או מוצר שהוכן על פי מידות או דרישות מיוחדות אין כל אפשרות להחזרת המוצר.

ו. בעסקת מכר מרחוק ( כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, תשמ“א 1981 ,) -רשאי הצרכן לבטל בכתב )לרבות בפקס או בתקשורת אלקטרונית ( את העסקה, להחזיר את המוצר ולקבל החזר כספי, אם הודיע לרשת על ביטול העסקה כאמור עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר ). יודגש כי גם זכות ביטול זו לא תחול על מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח בעקבות העסקה, ו/או שהלקוח פתח את אריזתם המקורית.

ז. בעסקה שנעשתה בעקבות ”אירוע הצגה“ ( כהגדרתו בפרט 20 לתוספת לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה ) (התשע“א – 2010 ) יתאפשר החזר כספי בהתאם לקבוע בסעיף 2(5)לתקנות  האמורות.

ח. זכות ביטול שירות השכרת מוצרים – מוגבלת בהתאם לקבוע בהסכם ההשכרה ובכפוף להוראות כל דין.

ט. זכות ביטול עסקה והחזר כספי כאשר העסקה נעשתה במסגרת מכירה מיוחדת ( כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן או מבצע )  מוגבלת בהתאם לקבוע בתנאי/תקנון המבצע או המכירה המיוחדת, ובלבד שאלו הוצגו בפני הלקוח- הצרכן, בכתב, במועד הרכישה, ובכפוף להוראות כל דין.

בכל מקרה שלגביו הדין מחייב את בית העסק לבצע החזר כספי, בית העסק יבצע החזר כספי בהתאם להוראות הדין. בית העסק אינו מתחייב לאפשר החזרת מוצרים ולבצע החזר כספי ו/או למסור שובר זיכוי במקרים בהם הדבר אינו מחויב על פי הדין.

לבית העסק נתון שיקול דעת לבצע החזר כספי או למסור ללקוח שובר זיכוי, במקרים הבאים:

1) מוצר שהמחיר ששולם בעדו הנו 50 ש“ח או פחות, אשר לא נפתח ולא נעשה בו שימוש, אם החזרתו מתבקשת עד 14 יום ממועד הרכישה, ובלבד שהאריזה לא נפתחה ולא נקרעה ובכפוף לכל הסייגים הרשומים בהודעה זו.

י. כל החזר כספי ו/או זיכוי כספי ו/או החלפת מוצר בהתאם לאמור בהודעה זו, כפוף לכך שהלקוח יציג בפני בית העסק את הקבלה/ חשבונית המס המקורית.

יא. הרשת רשאית לוותר על דמי הביטול שהיא זכאית להם על פי הדין, כולם או חלקם.

תאריך: ‏יום ראשון 17 יוני 2018

                                        דידי  לוריא בע”מ